(1)
Shah, N.; Shrestha, B.; Subba, K. Spinal Cord Injury Rehabilitation in Nepal. J Nepal Med Assoc 2013, 52.